arrow_downward Tražene specifikacije

Zapremina sanduka (2 : 1)
Zapremina sanduka (sa nadvišenjem 2:1 prema SAE) minimalno 70 m3
Nosivost
Nosivost kamiona minimalna 110 tona
Obavezno navesti deklaraciju nosivosti kamiona.
Motor
Vodeno hlađen, četverotaktni dizel motor sa turbopunjačem, potpuno elektronski upravljan u pogledu zaštite od preopterećenja, minimalne snage motora na zamajcu 800 kW pri nominalnom broju obrtaja prema ISO9249 standardu. Oprema motora: dobavna pumpa za gorivo, vodena pumpa, ventilator hladnjaka za teške uslove rada, uljna pumpa za podmazivanje, suvi prečistač vazduha sa primarnim i sekundarnim elementima, podčistačem i posebnim sušačem vazduha u razvodu, 24 voltni električni ili pneumatski sistem za startovanje, alternator, hidraulička pumpa. Motor treba imati sistem za predstartovanje motora i nezavisan sistem pothlađivanja usisnog sistema.
Upravljanje
Radijus okretanja dampera sa zahtjevanim dimenzijama pneumatika maksimalno 15 (m)
Hidraulično upravljanje sa upravljanjem prednjih točkova
Vrijeme dizanja i spuštanja sanduka
Vrijeme podizanja sanduka maksimalno 22(s)
Vrijeme spustanja sanduka 22 (s)
Kočnice
Kočioni sistem se satoji od servisnih kočnica, radnih i parking kočnica, kao i automatskog retardera, ili elektrodinamičke kočnice. Parking kočnica aktivirana pomoću opruge.
Monitoring
Sistem za prikazivanje informacija svih vitalnih parametara mašine, informacija potrošnje goriva, greške, istorija kvara, izbor režima rada, pokazivač opreza, itd.
Kabina
Zatvorena kabina sa grijanjem, klima uređajem, zvučno izolovana, ROPS – kabina prema ISO standardima radi maksimalne zaštite operatera od prevrtanja i padajućih predmeta.
Prenos
Električni pogon sa vučnim generatorom ili mehanički prenos sa automatskim mjenjačem
Ogibljenje
Sistem nezavisnih uljno-pneumatskih suspenzionih cilindara na svakom točku sa oscilirajućom zadnjom osovinom
Šasija
Šasija je sandučastog presjeka sa livenim komadima u zonama viskoih opterećenja.
Pneumatici
Dimenzija pneumatika minimalno 33.00 – 51 u skladu sa ponuđenom nosivosti (Radijalne ili dijagonalne).
Alati
Ponuđač će zajedno sa mašinom, isporučiti cjelokupan set alata namijenjenog za preventivno i tekuće održavanje mašine. Alat isporučiti u za to predviđenoj kutiji.
Takođe, isporučiti paket licencnog softvera i hardvera (računar sa odgovarajućim priključcima) za praćenje i dijagnostiku i štampanje tehničkih izvještaja za opremu sa elektronskim praćenjem.
Dostaviti specifikaciju alata koji će biti isporučen.
Obavezna oprema
Zaštita kartera motora
Zaštita pogonskog sistema
Preusmjeravanje izduvnih gasova
Sistem centralnog (automatskog) podmazivanja
Signalizacija od preopterećenja
Sistem protiv proklizavanja
Sistem kontrole utovara
Aparat za gašenje požara
Upozoravajuća signalizacija pri kretanju u nazad (svjetlosna i zvučna)
Tehnička dokumentacija koju će ponuđač obezbjediti i isporučiti o svom trošku
Uz svaki kamion dostaviti slijedeću dokumentaciju :
- Uputstvo za rukovanje i održavanje,
- Katalog rezervnih dijelova,
- Uputstvo za servisiranje,
- Sertifikat o porijeklu,
Napomena:Uputstvo za rukovanje i održavanje dostaviti na srpskom i engleskom jeziku, ostalu dokumentaciju na engleskom jeziku, sve u min. 3
Mehanička raspoloživost
Minimalna zahtijevana raspoloživost pojedinačno svakog od kamiona u periodu od 2 godine je:
Minimalna zahtijevana garantovana raspoloživost mašine u garantnom periodu (2 godine) je:
- u prvoj godini GRM = 93%
- u drugoj godini GRM = 90%
Za manju ostavarenu raspoloživost (u prvoj godini A01, u drugoj godini A02) od ponuđene (u prvoj godini A01, u drugoj godini A02) isporučilac će platiti novčanu nadoknadu u visini od 0,005% vrijednosti mašine po satu prekoračenog neoperativnog vremena dampera (tpon (h)1,2)
Da bi se došlo do formulacije raspoloživosti mašine moraju se prethodno definisati sledeći pojmovi:
Operativno stanje mašine predstavlja stanje u kojem je mašina ispravna i može obavljati svoju funkciju, odnosno mašina može ostvariti odgovarajući kapacitet.
Neoperativno stanje mašine predstavlja stanje u kojem je mašina u otkazu ili se nalazi na opravci.
Neoperativno stanje mašine za koje je odgovoran Kupac, zbog postupaka nepravilnog rukovanja koje zajednički konstatuju i Isporučilac i Kupac, predstavlja stanje u kojem je mašina u otkazu ili se nalazi na opravci, a ono se odbija od prethodno navedenog neoperativnog stanja i dodaje u operativno stanje mašine koje dalje ide u obračun raspoloživosti.
Otkaz predstavlja promjenu stanja mašine koja dovodi do prekida u radu mašine i prelaska iz operativnog u neoperativno stanje.
Opraka predstavlja aktivnost kojom se mašina vraća iz neoperativnog stanja u operativno stanje.
Ako su poznati gore navedeni pojmovi i karakteristične funkcije koje ih opisuju, može se defnisati raspoloživost mašine. Do nje se stiže analizom rada mašine koja se može naći u operativnom ili neoperativnom stanju (kada je sistem u otkazu ili se nalazi na opravci, odnosno servisu, što se evidentira u posebnoj knjizi kao neoperativno stanje mašine u garantnom roku i ovjerava posebno od strane ovlaštenih lica Ponuđača i Naručioca).

Ostvarena raspoloživost A01,2 se određuje u ukupnom vremenu (DIO TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA JE IZRAŽEN U FORMULAMA. DETALJNE KARAKTERISTIKE POGLEDAJTE U DOSTUPNOJ TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI) za trajanje operativnog stanja (t01,2 (h)), odnosno:
(DIO TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA JE IZRAŽEN U FORMULAMA. DETALJNE KARAKTERISTIKE POGLEDAJTE U DOSTUPNOJ TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI)
Prekoračeno neoperativno vrijeme mašine u ukupnom vremenu za ponuđenu i ostvarenu raspoloživost mašine se određuje na sledeći način:
za 1. godinu na sledeći način:
(DIO TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA JE IZRAŽEN U FORMULAMA. DETALJNE KARAKTERISTIKE POGLEDAJTE U DOSTUPNOJ TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI)
za 2. godinu na sledeći način:
(DIO TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA JE IZRAŽEN U FORMULAMA. DETALJNE KARAKTERISTIKE POGLEDAJTE U DOSTUPNOJ TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI)
Održavanje i servisiranje
Rezervni dijelovi, potrošni materijali i usluge:
U garantnom periodu ponuđač preuzima obavezu:
- nabavka, isporuka i zamjena rezervnih dijelova ulja,maziva, filtera, itd.,
- vršenje servisnih i specijalističkih usluga (uzimanje uzoraka ulja, vršenje i dostava analize itd.).
Cijenu uračunati i izraziti u sklopu ukupne cijene kamiona.
Rokovi isporuke rezervnih dijelova
Isporuka rezervnih dijelova u garantnom periodu najduže 24 časa od trenutka prijema pismenog obavještenja o kvaru mašine.
Cijenu uračunati i izraziti u sklopu ukupne cijene kamiona
Garancija odziva:
Stalno prisustvo najmanje jednog specijaliste za servisiranje i održavanje u toku garantnog perioda.
Cijenu uračunati i izraziti u sklopu ukupne cijene kamiona
Garancija za raspoloživost dijelovima
Podrazumijeva posjedovanje rezervnih dijelova za isporučenu mašinu u magacinu Isporučioca u toku garantnog perioda (Naručilac zadržava pravo provjere ovog uslova u bilo kom trenutku u toku garantnog perioda).
Kvalitet.
Ponuđač će isporučivati isključivo orginalne rezervne dijelove. Sve mane, nedostatke i odstupanje od ugovorenog kvaliteta ili kvantiteta, koji su u toku garantnog roka konstatuju na isporučenim rezervnim dijelovima, Ponuđač je dužan otkloniti o svom trošku u roku od tri (3) dana od dana prijema pismenog obavještenja sa reklamacijom.
Način isporuke:
Svi rezervni dijelovi isporučuju se u orginalnom fabričkom pakovanju, na kojem su jasno označeni tip i serijski broj.
Dostaviti specifikaciju rezervnih dijelova u elektronskom obliku
Postgarantni period:
Ponuđač preuzima obavezu obezbjeđenja orginalnih rezervnih dijelova za period 10 godina nakon isteka garantnog perioda.
U ponudi dostaviti cjenovnik svih rezervnih dijelova, koji vrijedi na dan otvaranja ponude.
Usluge
Ponuditi prosječnu cijenu NČ servisnih i specijalističkih usluga (sa uračunatim svim troškovima) koje ne podliježu garanciji (radovi nastali zbog naručioca) a vrše se u garantnom periodu.
Dužina garantnog perioda
Isporučilac će obezbjediti garanciju minimalno za 1 godinu ili 4000 moto časova od datuma puštanja kamiona u rad na mjestu eksploatacije, šta prije istekne.
Garancija se odnosi na cijeli kamion.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
20. sep 2021
chevron_right Šifra tendera
825-1-1-291/21
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
4
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Rudnik i termoelektrana Gacko
business Izabrani ponuđač
"BPS" D.O.O.
directions_car Vrsta vozila
Kamion
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_825-1-1-291_21.zip