arrow_downward Tražene specifikacije

o DuZina vozila:od 4200 do 4700 mm,
. Metluosovinski razmak minimalno
2600 mm,
Dimenzije tovarnog prostora:
. Visina tovarnog prostora: minimalno
1000 mm,
. Korisna nosivost minimalno 250 kg,
. Korisna zapremina tovarnog
prostora minimalno 400 dm3,
. Ukupna dozvoljena masa -
maksimalno 2500 kg,
o Vrsta pogonskog goriva : Euro dizel
BAS EN 590,
o Norma ispu5nih plinova; minimalno
EURO 6,
o Boja vozila: siva ili bijela,
o Jadina motora: minimalno 85 kW,
. Pogon na prednje todkove,
. Broj stepeni prenosa: Minimalno 6,
. Broj vrata: Minimalno 5,
. Broj mjesta za sjedenje 1+4
. Novo vozilo, minimalne godine
proizvodnje - 2020.
ViSenamjensko malo privred no motorno
vozilo, ostakljeno isa dva reda sjediSta
ukupne dozvoljene mase maksimalno
2500 kg, atestirano, spremno za
registracij u.
Minimalno zradni jastuk za vozaaa i
suvozada,
ABS - Sustav protiv blokiranja,
ASR - Sustav za sPredavanje
proklizavanja pogonskih kotaaa,
ESP - dinamiika kontrola Putanje
vozila,
HSA - Sustav za pomod kod
kretanja pri uzbrdici,
Tempomat - Sustav za odriavanje
brzine vozila,
Parking senzori - Pomoi Pri
parkiranju.
SIGU RNOST
35
.ZL'zL
U DO BN OST
. Servo volan,
. E lektridno podizanje stakala,
. Elektriano podesiva i grijana vanjska
osvrtna stakla - retrovizori,
. Vozaaevo sjedalo podesivo po visini,
dubini inagibu,
. Centralno zakljudavanje vrata s
daljinski m upravljadem,
. Alarm - zastita od krade,
. Ruini klima uredaj sa filterom za
praSinu u vozadevoj ka bin i,
. Radio MP3 s AUX, USB i Bluetooth
povezivanjem mobilnoq uredaia.
TERETNi PROSTOR
Dodatna pregradna stijenka ili
mreZa iza zadnje sjedede klupe,
Polukruine uzduine avionske Sine za
vezanje tereta u podu, minimalne
duiine od 0,8m (za fiksiranje
drvenog sanduka sa etalonima
dimenzija 465x240x230h mm) isa
minimalno 4 Spanera sa brzim
koptama za avionske Sine prema
normi EN 72 195-2 (prihvatljiva su i
druga rjeienja za sigurno vezanje
te6kog tereta i osjetljivih
instru menata ),
Izrada drvenog sanduka za smjestaj
etalona (1 komad) minimalnih
dimenzija 550x600x160h mm sa 8
odvojenih komora dimenzija
245x130x140h mm.
Teretno motorno vozilo kategorije Furgon
N1 ukupne dozvoljene mase maksimalno
3500 kg, atestirano, spremno za
reg istracij u.
ina vozila:od 5800 do 63OO
mm,
. Meduosovinski razmak minimalno
4300 mm,
Dimenzije tovarnog prostora :
' Visina tovarnog prostora: minimalno
2000 mm,
o Korisna nosivost minimalno 13OO kg,
. Korisna zapremina tovarnog
prostora minimalno 14 m3,
. Ukupna dozvoljena masa -
maksimalno 3500 kg,
. Vrsta pogonskog goriva : Euro dizel
BAS EN 590,
. Norma ispuinih plinova; minimalno
EURO 6,
r Boja vozila: siva ili bijela,
. Jadina motora: minimalno 90 kW,
. Pogon na prednje todkove,
. Broj stepeni prenosa: Minimalno 6,
. Broj vrata: Minimalno 6,
. Broj mjesta za sjedenje 1+2
. Novo vozilo, minimalne godine
. Du2
roizvodn e - 2020.
SIGURNOST
proklizavanja pogonskih kotada,
ESP - dinamidka kontrola putanje
vozila,
HSA - Sustav za pomo6 kod
kretanja pri uzbrd ici,
Sistem Start&Stop,
Tempomat - Sustav za odriavanje
brzine vozila,
Parking senzori - pomoi pri
pa rkiranj u,
Protupoiarni aparat p9+ sa
nosatem.
Minimalno zradn
ABS - Sustav pr
ASR - Sustav za
ijastuk za vozaia,
otiv blokira nja,
spreEavanje
20U DOBNOST
. Servo volan,
. Elektridno podizanje stakala,
. Elektridno podesiva i grijana vanjska
osvrtna stakla - retrovizori,
. Vozaievo sjedalo podesivo po visini,
dubini i nagibu/
. Centralno zakljudavanje vrata s
daljinskim upravljadem,
. Alarm - za6tita od krade,
. Rudni klima uredaj sa filterom za
praiinu u vozadevoj kabini idijelu
tovarnog prostoraf
. Svjetla za maglu,
. Rad io M P3 s AUX, USB i Bluetooth
povezivaniem mobilnoq ureda'ia.
TERETNI PROSTOR
Pregradna stijen ka vozadeve kabine
s fiksnim staklom, hermetiaki
izolovana, periva wap uredajem,
Dodatna pregradna stijenka na
+300mm od bodnog utovarnog
prostora s fiksn im staklom,
hermetidki izolovana, periva wap
urealajem,
Limena desna klizna vrata bez
stakla, izolovana, periva wap
uredajem,
Limena lijeva klizna vrata bez stakla,
izolovana, periva wap urealajem,
Limena dvokrilna vrata sa staklom i
otvaranjem za minimalno 1800,
Protuklizna drvena obloga za teZak
teret sa podnim kukicama za prihvat
tereta u prvom d ijelu,
Boane stranice i krov termoizoliran,
obloZen 5perom i tekstilnom
oblogom minimalne debljine 6mm,
Osvjetljen LED rasvjetom sa
p rekidadima kod bo6nih izadnjih
vrata,
Sprovedeno 12V napajanje oba
d ij ela teretnog prostora sa
sigurnosnim prekidadem,
Ugraden sistem dvosmjerne
ventilacije.
NEOPHODNA OPREMA U PRVO IV'I D]JELU
TOVARNOG PROSTORA
12V elektriana pumpa za pretakanje
diesel goriva sa prekidadem kod
lijevih bodnih kliznih vrata,
minimalnog protoka 40 l/min i
minimalnog neprekidnog
radalhladenja 30/30 minuta,
minimalni promjer 3/4" crijeva,
Kolotura sa minimalno 40m crijeva
za diesel gorivo, minimalnog
promjera 3/4",
Kolotura sa mlnimalno 15m kabla za
uzemljenje vozila i 5tipaljkom,
postavljena kod bo6nih kliznih vrata,
21
Namjena prostora je smje6taj
radnih etalona za kontrolu
volumena teku6ih naftnih derivata.Zaitita 3/4" crijeva od prelaska
automobila, minimalne duiine 2x1m
Putarski dunj minimalno 8 komada.
NEOPHODNA OPREMA U DRUGOIY DIJELU
TOVARNOG PROSTORA
Radni sto minimalnih dimenzija
750x500x700h mm s minimalno 1
kasetom za radunar i printer,
ugradenim inventerom od minimalno
300w 12vl230v/
Sklopiva stolica sa mogu6noS6u
vezanja - priivri6ivanja u
transportu,
PolukruZne uzduZne avionske Sine za
vezanje tereta u desnom dijelu
poda, minimalne duzine od 1m isa
minimalno 4 Spanera sa brzim
kopdama za avionske Sine prema
normi EN 72 795-2 (prihvatljiva su i
druga rjesenja za sigurno vezanje
teikog tereta),
Integ risani pretinac-cijevna rupa
minimalnog prednika 100mm u
lijevom gornjem dijelu zadnjih lijevih
vrata, minimalne duzine minimalno
3 metra,
Navozna rampa minimalne dimenzije
2000x800mm sa sistemom za
kadenje kod zadnjih desnih vrata i
opteredenje tereta od minimalno
300k9.
]NSTALACIJA I BREN DIRAN]E
Obezbjed iti siguran unos iinstalaciju
mjerne opreme,
Obezbjed iti oznadavanje -
brend ira nje vozila.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
15. jul 2021
chevron_right Šifra tendera
1380-1-1-13/21
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
U toku
chevron_right Naziv ugovornog organa
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
business Izabrani ponuđač
GUMA M
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
Dizel,Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo,Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_1380-1-1-13_21.zip