arrow_downward Tražene specifikacije

1. Godina proizvodnje Novo ne korišteno, datum proizvodnje ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana predaje ponude.
2. Radna teţina mašine uključeno: rovokopač sa pripadajučom opremom, hidrauličke linije, zatvorenom kabinom, zahtjevane gusjenice, std., pun rezervoar goriva, operater, odgovarajući kontrateg, i sve pomoćne vodove.
Radna teţina min 5.700 kg.
3 Smanjeni radijus okretanja
Smanjen radijus okretanja gornjeg dijela rovokopača
4 Dimenzije
a.)Transportna/radna širina max. 2.000mm
b.) Transportna/radna visina do vrha kabine max 2.600 mm
c.) Transportna duţina max. 5.500 mm
5 Vrsta krana
Dvosekcijalni kran ( jednodjelna grana i ruka. / monoboom, stick)
6 Motor
Motor sa turbopunjačem.
7 Snaga motora Neto prema standardu ISO 9249
Neto snaga min. 32,0 kW
8 Emisija ispušnih plinova
Zadovoljava minimum EU Stage V, standarde za emisiju ispušnih plinova.
9 Automatsko gašenje motora
Automatsko gašenje motora kada je mašina u stanju mirovanja.
10 Zaštita od kraĎe ili neovlaštene upotrebe
Mašina zaštićena sistemom od kraĎe ili neovlaštene upotrebe. a.) Start motora/ mašine sa lozinkom tj. paswordom ili b.) Start motora/mašine sa kodiranim/bluetooth kljućem
Hidrauliĉki sistem
11 Struktura
Hidraulički sistem ovisan o opterećenju
12 Hidraulička pumpa
Hidraulička pumpa klipna promjenljivog protoka
13. Protok hidrauličke pumpe
Minimalno 130 L/min
14. Neprekidni pomočni protok hidraulike
Podesiva regulacija protoka za pomoćne radne alate.
15 Sistem sigurnosti ugraĎeni na granu i ruku.
a.) Protupovratni ventil spuštanja grane b.) Protupovratni ventil spuštanja strijele
16 Hidraulički vodovi
a) Hidraulične linije visokog pritiska za jednosmjerne alate čekić i sl. b) Hidraulične linije srednjeg pritiska za dvosmjerne alate svrdla i sl. c) Hidrauličke linije za brzu spojnicu d) Hidrauličke linije pomočni vodovi za cilindar koji pokreće palac – jezik za kašiku
Elektriĉni sistem
17 Struktura
a.) Električni sistem od 12 V b.) Akumulator bez potrebe odrţavanja
Funkcionalne karakteristike
18 Sistem okretanja stroja
Brzina okretanja kabine stroja na okretnici min. 9 o/min (devet obrtaja u minuti).
20 Sistem zaokretanja grane lijevo
Zakretanje grane lijevo min. 70°
21 Sistem zaokretanja grane desno
Zakretanje grane desno min. 50°
22 Sistem za voţnju, brzina kretanja
a.) Automatska voţnja u dvije brzine b.) Velika brzina minimalno 5,0 km/h c.) Mala brzina minimalno 2,5 km/h
23 Upravljanje funkcijom transporta
a.) Kontrolisano pomoću pedala i ručnih komandi. b.) Kontrolisano putem dţojstika/Joystick-a
24 Donji postroj - gusjenice
a.) Metalne sa postavljenim gumenim podloškama. b.) Širina gusjenica-papuča minimalno 400 mm
25 Dozerski noţ prav-ravni
a.) Noţ dozera sa plutajučom funkcijom
b.) Širina noţa max 2.000mm
c.) Visina noţa minimalno 350mm
26 Dubina kopanja kada je rovokopač u kontaktu sa tlom cijelom duţinom gusjenica. Bez oslanjanja na noţ.
Dubina kopanja sa std. kašikom za iskope min. 3.600 mm
27 Visina Dohvata kada je rovokopač u kontaktu sa tlom cijelom duţinom gusjenica. Bez oslanjanja na noţ.
Visina dohvata sa std. kašikom min. 5.300 mm
28 Visina utovara kada je rovokopač u kontaktu sa tlom cijelom duţinom gusjenica. Bez oslanjanja na noţ.
Visina utovara - istresanja (zatvorena kašika) sa std.kašikom za iskope minimalno 3.800 mm
29 Sile kopanja prema ISO standardima
a) Sila kopanja na kašici minimalno 49 kN b) Sila kopanja na ponuĎenoj ruci za dohvat minimalno 25 kN
31 Komande za kontrolu iskopa i alata.
a.) Kontrolne komande pomoču dva Dţojstika /Joystick-a (komandim palicama) b.) Mogučnost izmjene rasporeda komandi
32 Radni alati
a.) Brza spojnica – za lakšu izmjenu radnih alata b.) Kašika za teške uslove rada HD 300 - 330 mm sa zubima i bolcnima c.) Kašika za teške uslove rada HD600 - 630 mm sa zubima i bolcnima d.) Kašika za teške uslove rada HD750 - 780 mm sa zubima i bolcnima
e.) Hidraulička nagibna škarpirna kašika širine 1400 – 1450 mm bez zuba sa bolcnima.
33 Dodatni pristoji i alati
Nosač za montaţu hidrauličkog cilindra koji se ugraĎuje na ruku/stick za palac-jezik kašike.
34 Kabina
Zatvorena sa zaštitom od prevrtanja i padajučih predmeta prema standardima: ROPS ISO 12117-2:2008 TOPS ISO 12117:1997
Zaštita od buke
Buka unutar kabine maximalno 80 dB(A) prema ISO 6396 standardima ili European Union Directive “2000/14/
Oprema kabine
Kabina mora biti opremljena sa: a.) grijanjem, ventilacijom i klima ureĎajem. b.) Zračno ovješeno sjedište c.) Grijano sjedište, d.) Sigurnosni pojas
39 Svjetla LED
a.) Sva unutrašnja svjetla LED b.) Radna svjetla na kabini LED
c.) Radna svjetlo ugraĎeno na grani LED
40 Monitoring
a.) Pokazivači parametara za nadzor rada mašine putem LCD monitora u boji. b.) Podešavanje parametara rada mašine putem LCD monitora u boji. c.) Alarm za kretanje unazad
Tehnologije
41 Nadzor mašine putem satelita/ GSM
Mašina mora biti opremljen sistemom koji korisniku preko satelita/GSM omogučava nadzor i kontrolu rada mašine putem računara i daje informacije o: lokaciji mašine, broju radnih sati, iskorištenost itd.
42 Tehnologije za iskope
Referentni sustav za lokaciju / gradilišta kao pomoć pri poravnanju i izravnavanju rovova.
43 Servisibilnost
Pristup svim tačkam za provjeru filtera i indikatora za dnevnu provjeru.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
13. dec 2021
chevron_right Šifra tendera
748-1-1-142/21
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
"Komunalac" Hadžići
business Izabrani ponuđač
Teknoxgroup BH d.o.o.
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
Nije navedeno
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_748-1-1-142_21.zip