arrow_downward Tražene specifikacije

Eliminatorni zahtjevi

KAMIONI KIPERI sa četiri osovine (8x6)
Namjena: Teretno vozilo je namjenjeno za prevoz uglja, pijeska, kamena, gline i ostalog – u teškim uslovima rada (sa neprekidnim radom u tri smjene – efektivnog rada do 20 sati u toku od 24 sata)
Zapreminska masa materijala: y ≥ 1,8t/m³ č.m.
Radni ambijent: Teren – Površinski kop, javni saobraćaj – cesta.
Temperatura okoline: Od -25° do +40°

I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1. Osnovne karakteristike
Tip vozila: teretno vozilo, Kipper
Kategorija vozila: N3
Ukupna dozvoljena masa vozila: min. 40 tona
Vrsta pogona: 8x6 sa blokadama
Boja vozila: Specificira proizvođač (sva vozila iste boje)
Vrsta kabine: Specificira proizvođač
1.1 PODVOZ
1.1.1. Motor
Emisija izduvnih gasova: Zadovoljava uslove prema EU min EURO 5
Snaga (kW): min. 320 kW
Vrsta goriva: Dizel
Ubrizgavanje goriva: Specificira proizvođač
Filter za izdvajanje nečistoća iz goriva: Specificira proizvođač
Grijač filtera goriva: Specificira proizvođač, prema uslovima rada navedenim u TD
Motorna kočnica: Specificira proizvođač – Obavezna
Ograničenje brzine: Specificira proizvođač
Anti zvučni paket: 80 db
Kompresor vazduha: Specificira proizvođa- Obavezan
Usisnik vazduga: Specificira proizvođa- Obavezan
Zaštita mreža prije hladnjaka: Obavezna – Specificira proizvođač
1.1.2 Mjenjač kvačilo
Vrsta mjenjača: Specificira proizvođač za teške uslove rada u pov. kopu
Broj brzina: Specificira proizvođač za teške uslove rada u pov. kopu
Spojnica: Ojačana sa namjenom za teške uslove rada u kopu
Hladnjak ulja mjenjača: Specificira proizvođač za teške uslove rada u pov. kopu
Kipper pumpa: Koja zadovoljava rad za kipanje nazad
1.1.3. Šasija sa ugradbenim komponentama
Prepust šasije: Specificira proizvođač
Prednji branik: Specificira proizvođač – ojačan
Centralni dio branika sa poteznicama – vučna kuka: Specificira proizvođač – ojačan za izvlačenje kamiona u uslovima rada u kopu – blato i zemljani putevi
Blatobrani sa nosačima: Obavezno, max podignuti - specificira proizvođač
Zaštita od podlijetanja: Obavezna, stražnja i bočna po ECE propisu
Senzor: Kondenzovane vode za pneumatski system
Rezervar za gorivo: Min. 300 lit, čelični sa zaštitom, max podignut
Mrežica na rezervoaru: Specificira proizvođač
Zaštitna ploča za rezervoar: Specificira proizvođač
Rezervoar AD-blue: Specificira proizvođač
Rezervoari zaključivi: Specificira proizvođač
1.1.4. Ovjes
Prednja osovina: Ojačana za teške uslove rada, specificira proizvođač
Zadnja osovina: Ojačana za teške uslove rada, specificira proizvođač
Prednja opruga: Za teške uslove rada – neravni zemljani putevi u površinskom kopu
Zadnja opruga: Za teške uslove rada – neravni zemljani putevi u površinskom kopu
Blokada deferencijala: Uzdužno i poprečno
Međuosovinski razmak: Specificira proizvođač
Točkovi sa upuštenim središtem: Specificira proizvođač za teške uslove rada u površinskom kopu
Pneumatici: Specificira proizvođač (za teške uslove rada u kopu)
1.1.5.Kočnice
Kočioni sistem: Pneumatski, dvolinijski sa servisom i ABS-om
Sistem propisan EC pripisom: Namjenjen za teške uslove rada u površinskom kopu
Kočione obloge: Specificira proizvođač za teške uslove rada u površinskom kopu
Zaštita kočnica: Specificira proizvođač za teške uslove rada u površinskom kopu
Grijač zraka u instalacijama: Specificira proizvođač za teške uslove rada u površinskom kopu
Prednja parking kočnica: Specificira proizvođač
Zvučno upozorenje za parkirnu kočnicu: Specificira proizvođač

1.1.6. Kabina
Vrsta kabine: Specificira proizvođač
Vjetrobransko staklo: Specificira proizvođač
Brisači: Specificira proizvođač
Vanjski retrovizori: Specificira proizvođač
Podizanje kabine: Specificira proizvođač
Dva ključa: Obavezno
Kabina montirana na zavojnim oprugama: Specificira proizvođač
Zaštita iznad kabine: Specificira proizvođač prema Pravilniku o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju
Unutrašnjost
Sjedište vozača: Sa suspenzijom – specificira proizvođač
Sjedište suvozača: Fiksno – specificira proizvođač
Filter kabine: Specificira proizvođač
Podizači stakla: Specificira proizvođač
Klima uređaj: Ima, specificira proizvođač
Utičnica: Specificira proizvođač
Upravljač: Podesiv po dubini i visini
Instrumenti
Board computer: Specificira proizvođač
Akustična signalizacija za vožnju unazad: Specificira proizvođač prema Pravilniku o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju
Tahograf: Specificira proizvođač
Brojač/mjerač radnih sati: Ima, specificira proizvođač
Instrument table: Oznake na jeziku BiH ili Engleski

1.1.7. Elektroinstalacije
Elektro sistem: Prema važećim EC propisima
Instalacija: 24V
Sirena: Specificira proizvođač
Svjetla: Specificira proizvođač
Svjetla za maglu: Specificira proizvođač
Zadnja svjetla: Sa metalnim nosačem i zaštitnom mrežicom sa dodatnim svjetlom za vožnju unazad
Regulator nagiba svjetlosnog snopa: Specificira proizvođač
Bočna markirna svjetla: Specificira proizvođač
1.2 NADOGRADNJA
Tip: Sanduk – kipanje nazad
Proizvođač nadogradnje: Specificira proizvođač
Zapremina tovarnog sanduka: Min. 20 m³
Konstrukcija sanduka: Čelični kiperski sanduk za kipanje nazad izrađen od antiabrazivnih materijala (veldox i hardox) sa zadnjom stranicom (za teške uslove rada sa abrazivnim materijalima na površinskim kopovima). Zadnja stranica njihajuća (otvaranje donjeg ruba) sa automatskim mehaničkim otvaranjem i zatvaranjem.

1.3. OSTALO
Oprema za dijagnostiku, sa priključnim kablovima i uputstvom za korštenje na jednom od jezika BiH: Specificira proizvođač
Standardni set alata: Za preventivno održavanje – kutija sa alatom
Protiv požarni aparat S-6: 1 kom
Crijevo sa manometrom: Specificira proizvođač
Dizalica: Specificira proizvođač
Rezervni točak sa nosačem: Specificira proizvođač
Kutija akumulatora: Zaključiva
Klinasti podmetači za točkove: Minimalno komada 2
Šlep štangla – ruda za vuču: sa atestom

II OSTALI ZAHTJEVI

2.1. Obuka
Obuka radnika (uključena u ukupnu cijenu kamiona kippera): Prije puštanja kamiona kippera u rad potrebno je izvršiti obuku : rukovaoca i osoblja za održavanje, osoblje za dijagnosticiranje kvarova

2.2. Garancija
Garantni period: Garantni rok za ispravnost kompletnog kamiona kipera je minimalno 8000 radnih sati ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca i teče od datuma kvantitativnog i kvalitativnog prijema vozila od strane kupca.

2.3. Održavanje i servisiranje
Ovlašteni servis: naziv ovlaštenog servisa i adresa njegovog sjedišta
U garantnom periodu: Obezbjediti servisne usluge, potrošni material i rezervne dijelove predviđene planom servisiranja u garantnom period, o trošku isporučioca.
U postgarantnom periodu: Obaveza isporuke originalnih rezervnih dijelova za period od minimalno 7 godina nakon isteka garantnog perioda.
Servisni interval zamjene motornog ulja i filtera: Servise raditi na terenu u radionicama rudnika sa servisnim intervalima za izrađene radne sate prema preporuci proizvođača kamiona.

Napomena: Ponuđač ne prekucava tabelu, istu popunjava n aoriginalnom obrascu iz tendera. Ponuđač u rubrici “ponuđeno” mora navesti i broj stranice u ponudi gdje je eliminatorni zahtjev obrađen.

Dokumentacija koju je potrebno dostaiti uz ponudu u svrhu tehničke ocjene ponuda
1. Popunjene i Ovjerene tabele, u formi zadatoj u tehničkom dijelu tenderske dokumentacije (VIDI Tačku 5. – Prilozi). Ponuđač mora obavezno u priloženim tabelama upisati ponuđene tehničke karakteristike, tražene tehničke opise, te broj stranice u svojoj ponudi gdje je predmetni zahtjev ili karakteristika obrađena.
2. Originalnu prospektnu dokumentaciju proizvođača:
-za ponuđeni kamion-šasiju, ovjerenu od strane ponuđača a koja mora sadržavati tehničke karakteristike vozila, specifikaciju uređaja i opreme vozila sa fotografijama, crtežima i sl.
- za ponuđenu nadogradnju – sanduk sa kipom, ovjerenu od strane ponuđača a koja mora sadržavati dimenzionalno-tehničke karakteristike sanduka sa kip uređajem, kvalitete i debljine ugradbenih materijala na sanduku, fotografije, crteže i sl.
Sva dokumentacija vezana za tehnički dio tenderske dokumentacije mora biti naspisana na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je uz izvorni dokument dostavljen i zvaničan prevod kompletnog dokumenta ili odgovarajućih poglavlja (koji su u direktnoj vezi sa predmetom nabavke, osobinama predmeta nabavke, garancijama na predmet nabavke i sl.), na jezik na kojem je napisana ponuda.
3. Ovjerena i potpisana Izjava Ponuđača da ponuda obuhvata sve elemente nepohoddne za punu realizaciju projekta koji je predmet nabavke u skladu sa svim zahtjevima tenderske dokumentacije i da ponuđač snosi sve troškove koji nisu eksplicitno navedeni u ponudi, a u toku realizacije projekta se ustanovi da su isti neophodni za punu realizaciju projekta.
4. Ovjerena i potpisana Izjava Ponuđača o kompletnosti isporuke i prihvatanju svih tenderskih zahtjeva. Ukoliko ponuda sadrži odstupanja po bilo kom osnovu, od zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, ova odstupanja moraju biti naznačena u ovoj Izjavi.
5. Detaljna lista mjera sigurnosti za sve supstance koje su sastavni dio kamiona kippera i sa Izjavom da ne postoje druge opasne supstance ili Ovjerena i potpisana Izjava da kamion kipper ne sadrži opasne supstance.
6. Ovjerena i potpisana Izjava ponuđača da je ponudio samo novoproizvedeni, aktuelni-najnoviji model kamiona kipera proizvedenog u godini podnošenja ponuda.
7. Ovjerena i potpisana Izjava ponuđača da će prije isporuke obaviti nulti servis i na zahtjev kupca izvršiti probni rad te dati potrebne upute za rukovanje sa ovjerenom pratećom servisno-tehničkom dokumentacijom, a po potrebi izvršiti i odgovarajuću obuku za upravljanje kamionom kiperom.
8. Ovjerena i potpisana Izjava ponuđača da kamion kipper i njegovi dijelovi, uređaji i oprema, prema svojim konstruktivnim bezbjedonosnim karakteristikama moraju odgovarati propisima u Bosni i Hercegovini i Evropskim standardima i propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini (Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini “Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06, 44/07).
9. Ovjerena i potpisana Izjava Ponuđača u kojoj će biti naveden servisni interval zamjene motornog ulja i filtera za izrađene radne sate prema preporuci proizvođača kamiona.
10. Ovjerena i potpisana Izjava Ponuđača da će specificirani kamioni kiper biti isporučen u roku koji je u skladu sa ponudom i dinamičkim planom isporuke. Ponuđeni rok isporuke ne smije biti duži od 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.
11. Ovjerena i potpisana Izjava – Garancija na isporučeni kamion kipper u kojoj će se navesti garantni period, a sve u skladu sa tačkom 2.1.10.-Garantni uslovi, tačkama 2.1.11. i 2.1.11.2 te popunjenog i ovjerenog Obrasca Garantnih uslova iz tačke 5. Prilozi, Tehničkog dijela tenderske dokumentacije. Ponuđena vremenska garancija ne može biti manja od minimalno 8000 radnih sati ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od datuma kvantitativnog i kvalitativnog prijema vozila od strane Kupca.
12. Ovjerenu i potpisanu Izjavu Ponuđača u kojoj će navesti da će prilikom isporuke dostaviti tehničku dokumentaciju, a sve u skladu sa tačkom 2.1.7. Tehničkog dijela tenderske dokumentacije.library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
24. dec 2018
chevron_right Šifra tendera
663-1-1-1761/18
chevron_right Broj ponuda
4
chevron_right Broj vozila
10
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Rudnici "Kreka" Tuzla
business Izabrani ponuđač
A.C.I. Sarajevo
directions_car Vrsta vozila
Kamion
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_663-1-1-1761_18.zip