arrow_downward Tražene specifikacije

Šumski zglobni traktor – skidder
Godina proizvodnje: 2018
1.Dimenzije
1.1 Ukupna širina: 2100-2300 mm
1.2 Ukupna dužina: 6200-7200 mm
1.3 Ukupna visina: 2800-3000 mm
1.4 Min.krug vanjskog zakretanja; 4800-5100 mm;
{ prema ISO 13861:2000
2. Masa traktora: 7100-7500 kg
2.1 Opterećenje prednjeg i zadnjeg mosta:
60%:40%
3.Motor
3.1 Vrsta: diesel, min standard IV
3.2 5naga: min 85 kW/kod 2300 min-1
3.3 Specifična potrošnja goriva: max 250 g/kWh
3.4 Hlađenje motora: zrakom iii vodom
4. Konstrukcija: zglobna
4.1 Prednja odrivna daska: hidraulična za odrivanje i
uhrpavanje drvnih sortimenata
4.2 Zadnja zaštitna daska: sidrena
5. Upravljanje traktorom: servo volan
6. Mjenjač: sinhronizirani, manuelni
6.1 Brzina naprijed: min 25 km/h
6.2 Brzina unatrag: min 3 km/h
7. Kočnice: zatvorene, koje zadovoljavaju ISO
11169:1993
8. Spojka: mehanička
9. Pogonski mostovi: s blokadom diferencijala
10. Gume: min 16,9-30, 14 PR
11. Kabina:
-prostor kabine treba zadovoljavati ISO 3411
-siagurnosna: ISO 8082 i ISO 8083 FOPS
11.1 Udobnost u kabini i doseg komandi:
zadovoljavanje normi ISO 6682:1986
11.2 Buka u kabini: zadovoljava dopuštene granice
prema ISO 5131:2000EN i ISO 6394:2000EN
11.3 Buka u okolini traktora: Zadovoljava
dopuštene granice prema ISO 4872:2000 i ISO
6393:2000EN
11.4 Buka traktora u ubrzanju: zadovoljava
dopuštene granice prema ISO 362:2000EN
11.5 Vibracije na upravljaču: zadovoljava
dopuštene granice prema ISO 5349:2001 EN i ISO
5349:2001 EN, uz prosječne trajne posljedice za 10% radnika ne prije 10 godina rada
11.6 Vibracije na sjedalu: prema ISO 2361-1:1997,
dopušteno dnevno izlaganje više od 8 sati
11.7 Sile na upravljačkim komandama: prema
ISO 10968
11.8 Ventilacija kabine: dodatno ventilatorom i
Grijanja
11.9 Multimedijska jedinica: video reprodukcija,
radio, CD, DVD
11.10 Kamera zadnja za multimediju za pregled
rada iza skidera
12. Vitlo: dvobubanjsko
12.1 Sila po jiednom bubnju: min 80 kN
12.2 Upravljanje vitlom: elektrohidrauličko iz
kabine - upravljačka palica (joystick)
12.3 Brzina privitlavanja: min 1,2 m/s
12.4 Uze vitla: duljine min 70 m za promjer 14 mm
14. Elektroinstalacija traktora: 24V
15. Svjetla: prema ISO 12509:1995
16.0stalo
-vatrogasni aparat
-kutija za prvu pomoć i pribor za zbrinjavanje ulja
kod puknuća crijeva (nepropusne vreće i lopata)
17. Uputstvo za rad i za rad na siguran način: Na
jednom od jezika koji se koriste u BiH, za ponuđenu
seriju. Katalog rezervnih dijelova u printanoj ili
elektronskoj formi
18. Dokumentacija: iz koje se uvidom mogu
dokazati nuđene tehničke karakteristike, i da
oprema zadovoljava tražene međunarodne
(ISO,OECD) standarde
19. Garantni rok: min 12 mjeseci
20. Proizvođač mora posjedovati ISO certifikate priložiti
dokaz ISO 9001 i ISO 14001
21. TEHNIČKA I PROFESIONALNA
OSPOSOBLJENOST
21.1. Dokaz da je ponuđač ovlašteni prodavač i
distributer proizvođača, te da proizvođač ima mrežu
ovlaštenih servisera u Bosni i Hercegovini, te odabir
najbližeg servisera sjedištu naručioca koji će vršiti
servisiranje u garanciji
21.2. Dostaviti potvrdu(odobrenje)proizvođača sa
prevodom od strane stalnog sudskog tumača na
jedan od službenih jezika u BiH, a kojom se
dokazuje da je odabrani serviser iz mreže u Bosni i
Hercegovini ovlašteni serviser
21.3 Izjava ponuđača da serviser posjeduje mobilnu
radionicu sa alatom i dijagnostikom kako bi se u
roku od 48 sati mogao odazvati na redovni servis
kao i intervenciiu u slučaju kvara
21.4. Izjava ponuđača da će u slučaju neotklanjanja
kvara u roku od 7(sedam) dana koji je nastao kao
posljedica tehničkih nedostataka u garantnom roku,
obezbjediti zamjensku radnu mašinu istih tehničkih
karakteristika, odnosno ako nije u mogučnosti
obezbjediti istu, dužan je izmiriti troškove izgubljenih
radnih dana mašine u vrijednosti od 150,00 KM po
danu.
21.5. Obavezno u ponudi dostaviti pregled servisnih
intervala sa cijenama materijala i usluga u
garantnom roku koje će biti nepromjenjive za vrijeme
trajanja uqovora, odnosno qarancije
21.6. Izjava ponuđača da će izvršiti besplatnu obuku
rukovaoca mašine u mjestu isporuke


library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
25. dec 2018
chevron_right Šifra tendera
1339-1-1-121/18
chevron_right Broj ponuda
1
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Unsko-sanske šume Bosanska Krupa
business Izabrani ponuđač
DRR AUTO DOO
directions_car Vrsta vozila
Traktor
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Ne

attachment Tenderska dokumentacija

TD_1339-1-1-121_18.zip